Stručno udruženje za distribuciju prirodnog gasa

+381 (0) 21 480 20 93

+381 (0) 63 565 807

office@sudpg.rs

Stručno udruženje za distribuciju prirodnog gasa

Stručno udruženje za distribuciju prirodnog gasa, osnovano je radi organizovanog, udruženog i efikasnog delovanja Energetskih subjekata Distributera prirodnog gasa i drugih privrednih društava i preduzetnika iz delatnosti prirodnog gasa, u oblasti obavljanja energetskih delatnosti kao i projektovanja, inženjeringa, konsaltinga i izgradnje infrastrukturnih objekata, proizvodnje i nabavke opreme  u saradnji sa drugim industrijskim subjektima čiji se proizvodi ugrađuju u ifrastrukturne objekte objekte ili se plasiraju u opremanje i funkcionalno korišćenje izgrađenih objekata  u svrhu njihovog daljeg održavanja, odnosno eksploatacije.

Promovisanjem svojih potencijala, definisanjem zajedničkih interesa i održavanjem permanentnih odnosa sa nadležnim državnim organima i institucijama u zemlji i inostranstvu Udruženje će nastojati da doprinese afirmaciji delatnosti i stvaranju uslova za uspešno poslovanje.

Tokom proteklih godina ostvareni su osnovni zadaci Udruženja, jačanje njegovog uticaja kroz njegovo delovanje uz stalno povećavanje članstva, njegovo prisuatvo i njegova promocija pred nadležnim državnim organima i institucijama, kao i u privredi i društvu uopšte. Takođe su nastavljeni procesi pozicioniranja Udruženja u  odnosu na druga Udruženja sličnog određenja i pojačana saradnja i zajednički nastup.
Time je stvorena osnova za dalji sadržajno puniji rad i šire uključivanje Udruženja  u aktivnosti vezane za poslovanje privrednih društava - Energetskih subjekata u  sferi obavljanja energetskih delatnosti kao i uključivanje Udruženja u zakonodavne aktivnosti na daljoj dogradnji zakonskih rešenja koja definišu odnose u oblasti energetike pre svega vezano za otvaranja tržišta prirodnim gasom.

.

Ciljevi

Ciljevi Udruženja su:

 • da svojim članovima obezbedi proširenje stručnih i naučnih znanja, razmenu informacija, iskazivanje i odgovarajuću valorizaciju znanja,
 • da vrši uticaj na obrazovni, društveno – ekonomski, privredni i naučno – tehnički razvoj zemlje;
 • da pravovremeno obezbeđuje neophodne stručne, naučne, tehnološke i poslovne informacije svojim članovima radi njihovog uključivanja u proces odlučivanja i rada, pojedinačno ili kroz oblike organizovanja i angažovanja Udruženja;
 • iniciranje i predlaganje nadležnim državnim organima i organizacijama rešavanja pojedinih pitanja iz oblasti distribucije gasa, nabavke gasne opreme  - posebno zakonsku regulativu, standarde, probleme kvaliteta, mera zaštite i sl.;
 • zaštita životne sredine.

Zadaci

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje ima sledeće zadatke:

 • da svojim akcijama i aktivnostima, predlozima i zalaganjem, samostalno ili u saradnji, stvara ili utiče na stvaranje uslova u kojima će kreativnost, stručna znanja, preduzimljivost i rad stručnjaka u ovoj oblasti biti vrednovan na adekvatan način, na osnovu iskazanih znanja i postignutih rezultata;
 • da na adekvatnim oblicima permanentnog obrazovanja kroz kurseve, seminare i druge vidove aktivnosti, okuplja stručnjake i na taj način doprinosi usvajanju novih znanja i veština koje generišu nauka i praksa kod nas i u svetu;
 • da organizuje naučne i stručne skupove na kojima će se prezentovati dostignuća u oblasti nauke, tehnologije i savremene prakse iz oblasti distribucije gasa i gasne tehnike i sa njima povezanim naukama i delatnostima, gde će se ocenjivati postignuti rezultati ili proveravati pokrenute ideje ili postupci, vršiti razmena stručnih mišljenja i predloga, davati stručna mišljenja ili ocene po sopstvenoj inicijativi ili na traženje drugih organa ili organizacija;
 • da organizuje prezentacije, izložbe, posete i njima slične aktivnosti u cilju upoznavanja i primene savremene tehnike i tehnologije radi povećanja produktivnosti rada, štednje i racionalog korišćenja energije, zaštite životne sredine, primene nove opreme i novih materijala;
 • da daje mišljenje po predlozima za društvena priznanja;
 • da organizuje provere stručne osposobljenosti onih koji rade u oblasti distribucije gasa i gasne tehnike, po ovlašćenju nadležnog organa;
 • da zastupa i štiti interese i prava svojih članova, struke, nauke i delatnosti distribucije gasa i u zemlji i u inostranstvu, po sopstvenoj inicijativi ili po zahtevu;
 • da sarađuje sa Agencijom za energetiku Republike Srbije;
 • da ostvaruje saradnju u zemlji i inostranstvu, sa srodnim organizacijama ili drugim institucijama, kada je to od interesa za članstvo, nauku i praksu distribucije gasa, po principima i u interesu naše zemlje;
 • da inicira i realizuje i druge poslove i postupke koji su u skladu sa Statutom;
 • da obavlja poslove od opšteg i javnog interesa koje mu poveri nadležni organ;
 • da sarađuje sa energetskim subjektima.

Planovi za budućnost

Rad Udruženja u budućim godinama odvijaće se u okvirima kontinuiteta započetih aktivnosti i novih sadržaja u skladu sa sledećim prioritetnim zadacima i aktivnostima:

 1. Nastavak pozicioniranja i institucionalnog jačanja i osposobljavanja Udruženja za ispunjenje ciljeva osnivača i njegovih  članova.
 2. Stalna promocija uloge Udruženja u sferi delovanja  Energetskih  subjekata i u široj društvenoj zajednici.
 3. Definisanje potencijala, potreba i zakonskih i ekonomskih okvira za uspešno poslovanje energetskog  sektora.
 4. Podrška Energetskim subjektima, u sferi izbora softvera, izbora i unifikacije opreme, davanja doprinosa vezano za ispunjenost uslova za bavljenje energetskim delatnostima
 5. Prioritetne aktivnosti od posebnog interesa za članice  Udruženja

 

1. Nastavak pozicioniranja i institucionalnog jačanja  i osposobljavanja Udruženja za ispunjenje ciljeva osnivača i njegovih članova. 
 • Ostvarivaće se neposredna saradnja sa nadležnim ministarstvom, posebno kroz učešće u zakonodavnoj aktivnosti,
 • Nakon usvajanja Izmena i dopuna Zakona o energetici, Udruženje će se aktivno uključivati u proces izrade brojnih podzakonskih akata,
 • Nastaviće se aktivnosti na stvaranju uslova za punu saradnju sa Agencijom za energetiku, kao i već započeta saradnja sa Udruženjem za gas Srbije,
 • Intenziviraće se saradnja sa Inženjerskom komorom Srbije,  između ostalog i kroz potpisivanje Protokola o saradnji,
 • Unapređivaće se unutrašnja organizacija i sadržajno obogaćivati rad Udruženja kroz formiranje Sektora - Radnih grupa sa ciljem da svojim članovima obezbedi proširenje stručnih i naučnih znanja, te da svojim članovima obezbedi pravovremeno neophodne stručne, naučne, tehnološke i poslovne informacije,
 • Intenzivno će se raditi na povećanju broja članova Udruženja,

 

2. Stalna promocija uloge Udruženja u privredi i društvenoj zajednici
 • Jačaće se promotivne aktivnosti radi unapređenja saradnje sa medijima i svim drugim relevantnim činiocima, posebno organima i institucijama države,
 • Uspostaviće se veb sajt Udruženja i njegovim ažuriranjem jačaće se veze sa članicama Udruženja,
 • Organizovaće se učešće Udruženja na Međunarodnim skupovima iz oblasti  energetike,
 • Promovisaće se ideja o potrebi prisustva i učešća članova Udruženja na međunarodnim manifestacijama iz oblasti energetike pre svega na Svetskom kongresu za gas,
 • Organizovaće se održavanje različitih oblika stručnih rasprava putem okruglih stolova, tribina i savetovanja.

 

3. Definisanje potencijala, potreba i zakonskih i ekonomskih okvira za uspešno poslovanje energetskog sektora

Energetski sektor obuhvata široku lepezu aktivnosti od obavljanja energetskih delatnosti do projektovanja i izvođenja energetskih objekata i proizvodnje opreme, kao i niza drugih delatnosti u funkciji rada i razvoja energetskog sektora, koji zauzimaju dominantnu poziciju u planovima razvoja zemlje.

Koliko je energetski sektor značajan za razvoj zemlje vidi se kroz pokazatelj zainteresovanosti za izgradnju magistralnog gasovoda Južni tok, kao i za moguće konekcije na gasovode u okruženju.
Uvereni smo, da bi uz odgovarajuće mere Republike Srbije, naš energetski sektor mogao znatno da doprinese ekonomskom napretku zemlje i bude značajan učesnik u realizaciji investicionih projekata.
Udruženje će nastojati da utiče na formiranje poslovne politike i tržišnih uslova privređivanja u oblasti obavljanja energetskih delatnosti na osnovu zajedničkog rada sa nadležnim ministarstvom u cilju stvaranja realnog ambijenta poslovanja i održavanja nivoa sigurnog snabdevanja kupaca prirodnim gasom.

U ovom segmentu planiranih aktivnosti Udruženje će:

 • Stvarati baze podataka o svim energetskim subjektima za obavljanje energetskih delatnosti, kao i najznačajnijim kompanijama koje su ostvarile zapažene poslovne rezultate u Srbiji, i van Srbije u domenu izgradnje energetskih objekata.
 • Objedinjavati podatke o sada raspoloživim kapacitetima i poslovnim potencijalima energetskih kompanija u Srbiji radi definisanja prihvat­ljivih uslova za učešće domaćih privrednika odnosno njihovih konzorcijuma na tenderima za realizaciju državnih infrastrukturnih projekata bez obzira na izvore finansiranja tih projekata.
 • Sačiniti analizu zakonodavnih ograničenja i neprihvatljivih ekonomskih uslova za puno angažovanje domaće energetske industrije na poslovima u zemlji. Rezultati ovih analiza sa predlozima rešenja za određene probleme bili bi dostavljeni nadležnim državnim organima na razmatranje.
 • Udruženje će sa nadležnim institucijama i fakultetima posebno pokretati pitanje profilisanja kadrova potrebnih energetskom sektoru i stručnog obrazovanja uopšte.
 • 4. Podrška Energetskim subjektima, u sferi izbora softvera, izbora  i unifikacije opreme,  davanja  doprinosa  vezano  za  ispunjenost  uslova  za bavljenje  energetskim  delatnostima
  • U okviru proklamovanih mera državne politike Udruženje će dužnu pažnju posvetiti i ovom važnom segmentu naše delatnosti, posebno u oblasti unifikacije softvera i opreme kao rezultata dugogodišnjeg iskustva vezano za izbor softvera i opreme radi pouzdanijeg i bržeg praćenja i razmene podataka.
  • U tom smislu formiraće radne grupe koje bi zajedno sa članovima Udruženja razradile svaki pojedinačni problem sa kojim se energetski subjekti susreću u procesu obavljanja energetskih delatnosti i takođe predlagali mere iz oblasti javnih nabavki, tenderskih procedura naročito u manjim lokalnim zajednicama gde nema dovoljno kvalifikovaih kadrova, iz oblasti finansijskog poslovanja i primene inoviranih zakonskih rešenja koja donose dosta novina kao što je  slučaj sa otvaranjem tržišta prirodnog gasa.
  5. Prioritetne aktivnosti od posebnog interesa za članice Udruženja

  Specifične potrebe od interesa za pojedine članice, proistekle iz rada i prakse, analiziraće se i obrađivati u saradnji sa konkretim kompanijama.   Ovo se odnosi kako na pitanja iz domena zakonskih rešenja i njihove primene tako i na prktična iskustva i rešenja koja bi mogla biti od koristi i za druge energetske subjekte i privrednike.