Stručno udruženje za distribuciju prirodnog gasa

+381 (0) 21 480 20 93

+381 (0) 63 565 807

office@sudpg.rs

Članice udruženja

GAS DOO

Bečej

 

O nama

TIPEX AS

Javno preduzeće za distribuciju prirodnog gasa „GAS“ društvo sa ograničenom odgovornošću Bečej osnovano je 26. juna 2003. godine potpisivanjem Ugovora o osnivanju između Naftne Industrije Srbije, "NIS-GAS"-a iz Novog Sada i Javnog preduzeća za proizvodnju i isporuku toplotne energije „Toplana“ Bečej.

Osnivači su suvlasnici Društva pri čemu danas vlasnički deo "Srbijagas"-a, kao pravnog naslednika "NIS-GAS"-a iznosi 51%, a vlasnički deo JP „Toplane“ 49%.

Energetske potrebe grada Bečeja procenjene su „Studijom o energetskom snabdevanju grada Bečeja do 2010. godine“, koju je još davne 1986. godine izradio Mašinski fakultet u Beogradu i koja, modifikovana i prilagođena današnjim uslovima, predstavlja vodilju razvoja energetike grada i danas.

Posle više ideja gasifikacije grada, a u skladu sa dinamikom razvoja sistema daljinskog grejanja, izrađena je 1992. godine projektno – tehnička dokumentacija za gasifikaciju 9.000 domaćinstva u Bečeju na osnovu koje se i krenulo u poslove izgradnje gasne mreže deset godina kasnije. To je podrazumevalo širenje gasne mreže u prvoj fazi izvan tzv. zone toplifikacije, koja obuhvata gradsko jezgro sa oko 2600 stanova i individualnih kuća.

Nakon što je omogućeno da svaki stambeni objekat izvan zone toplifikacije u gradu Bečeju ima mogućnost priključenja na distributivnu gasnu mrežu, nastavljeno je sa izgradnjom mreže unutar tzv. zone toplifikacije i to u delovima grada gde je postojala velika zainteresovanost građana, kao i u delovima grada gde Toplana nije imala tehničkih mogućnosti za priključenje.

Pripremni radovi započeti su 2002. godine izgradnjom prve od tri projektom predviđene merno-regulacione stanice kapaciteta 3000 Sm3 prirodnog gasa sa priključkom u već postojeći gasovod srednjeg pritiska u Bečeju, kojim se snabdevaju industrijski potrošači više od 30 godina.

Tokom 2003. godine dobijena je građevinska dozvola i u periodu od 1. avgusta do 15. novembra izgrađeno je oko 100 kilometara distributivne gasne mreže, 4 kilometra kućnih gasnih priključaka, preko 2 kilometra gasovoda srednjeg pritiska i druga projektom predviđena merno-regulaciona stanica.

U 2004. godini u periodu od 1. jula do 30. septembra rađena je druga faza gasifikacije grada, u okviru koje je izgrađeno 30 kilometara distributivne gasne mreže i oko 3 kilometra kućnih gasnih priključaka. Sa izgradnjom je nastavljeno i u 2005. i 2006. godini, i to u samom gradskom jezgru, tako da je distributivnom gasnom mrežom "pokriveno" preko 98% područja grada Bečeja. U 2006. godini izgrađeni su i priključni gasovod i distributivna gasna mreža za potrebe gasifikacije celokupnog naselja Radičević.

Počev od 1. januara 2005. godine JP „GAS“ doo Bečej organizuje delatnost na lokaciji u ulici Čarnojevićeva br. 2.

Danas preduzeće raspolaže sa 153 km distributivne gasne mreže, 11 km kućnih gasnih priključaka, preko 1550 ugovora o izgradnji kućnog gasnog priključka, 1550 izgrađenih priključaka i 1280 korisnika prirodnog gasa u Bečeju i Radičeviću, dok je postupak gasifikacije Bačkog Petrovog Sela u toku.