Stručno udruženje za distribuciju prirodnog gasa

+381 (0) 21 480 20 93

+381 (0) 63 565 807

office@sudpg.rs

Članice udruženja

JKP SUBOTICAGAS

Subotica

 

O nama

TIPEX AS

JKP “Suboticagas”, Subotica energetski je subjekat koji poseduje licencu za obavljanje poslova delatnosti distribucije prirodnog gasa izdatu od strane AERS od 16.02.2007. godine, pod brojem 311.01-257/2006-Л-I.
JKP „Suboticagas“ posluje po tržišnim uslovima i u skladu sa tim ostvaruje prihod obavljajući delatnost za koju je osnovano, što znači da se sve aktivnosti Preduzeća finansiraju iz sopstvenih izvora.

Karakteristike postojećeg sistema

Gasna distiributivna mreža snabdeva se prirodnom gasom sa transportnog sistema JP “Srbijagas”, pri čemu GMRS Subotica, predstavlja mesto primopredaje prirodnog gasa, na kojem se vrši očitavnje potrošnje prirodnog gasa za grad Suboticu i to putem turbinskog merača sa korektorom.

Gasna distributivna mreža koja započinje od GMRS Subotica u potpunosti je izgrađena od politeilenskih cevi PE 80, SDR 11, sa radnim pritiskom od 2,5 bar. Krak gasovoda, dimenzije Ø 400 x 36,4 mm i Ø 315 x 28,7 mm povezuje GMRS Subotica sa gasnim prstenom koji opasava grad Suboticu. Gasni prsten izgrađen je od polietilenskih cevi dimenzije Ø 250 x 22,8 mm. U sklopu gasnog prstena JKP “Suboticagas” poseduje i dve MRS i to MRS-3 i MRS Palić, koje predstavljaju dodatnu regulaciju radnog pritiska gasa u gasnom prstenu, kao i mesto kontrolnog merenja potrošnje prirodnog gasa. Od gasnog prstena prema svim delovima grada raširene su linijske mreže gasovoda. Gasovodi su raznih dimenzija, unificiranih dimenzija i to: Ø 20 x 3,0 mm (gasni priključci), Ø 32 x 3,0 mm, Ø 63 x 5,8 mm, Ø 90 x 8,2 mm, Ø 110 x 10,0 mm i Ø 160 x 14,6 mm.

JKP “Suboticagas” poseduje standardizovane i unificirane MRS, tipa G-4 i G-6, koje se nazivaju KMRS i to: posebno za individualne objekte, a posebno za zgrade kolektivnog stanovanja. Sve MRS većih dimenzija izgrađuju se prema projektnoj dokumentaciji u skladu sa važećim propisima. Preporuka pri izgradnji MRS je ugradnja korektora, radi preciznog obračuna potrošnje prirodnog gasa. Kompletna mreža poseduje ukupno 330 protivpožarnih slavina, kao i 110 sekcijskih slavina, a pomoću kojih je moguće sekcionisati gasnu distributivnu mrežu u slučaju poremećaja u sistemu, te usled zaštite sigurnosti i bezbednosti ljudi i imovine. Navedena gasna distributivna mreža čini jedinstvenu celinu.

S obzirom na radni pritisak gasne distributivne mreže, koji je manji od 6 bar (p<6 bar), kupce prirodnog gasa svrstavamo u okvir “Kategorije 1”, grupa “Domaćinstva” i grupa “Ostali kupci”.
Završno sa 2013. godinom ukupna dužina gasne distributivne mreže (bez izgrađenih priključaka) iznosi 406 km raznih dimenzija sa ukupno 8871 potrošača obe grupe.

Misija i vizija

Misija preduzeća pretpostavlja kako održavanje postojećeg tehnološkog nivoa distributivne mreže, tako i njeno proširenje.

Vizija „Suboticagas“-a je prvenstveno želja da ime preduzeća bude sinonim za pouzdanost i kvalitet u poslovanju. Težiće se ka tome da JKP „Suboticagas“ u narednom periodu i dalje bude poslovno uspešan distributer gasa koji u novonastalim tržišnim uslovima jasno definiše svoje tehnološke, organizacione i tržišne prednosti u distribuciji prirodnog gasa na teritoriji grada Subotice.

 

Politika kvaliteta, zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu

Politika kvaliteta, zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja zaposlenih u JKP “SUBOTICAGAS” Subotica zasnovana je na sledećim principima:

 1. stalna briga za naše korisnike/kupce;
 2. održavanje i unapređenje kvaliteta pruženih usluga i isporučenih proizvoda;
 3. unapređenje svih poslovnih procesa;
 4. očuvanje radne i životne sredine;
 5. neprekidna briga za bezbednost i zdravlje zaposlenih.

 

Ciljevi kvaliteta, zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja zaposlenih u JKP „SUBOTICAGAS“ su:
 • Zadovoljenje zahteva, potreba i očekivanja korisnika naših usluga i održavanje njihovog zadovoljstva;
 • Negovanje odnosa sa korisnicima naših usluga na osnovama uzajamnog poverenja: 
 • Unapređenje tehnologije rada primenom savremenih metoda i opreme za rad što doprinosi povećanju efektivnosti i efikasnosti;
 • Potpuno učešće menadžmenta u realizaciji postavljenih ciljeva i planova;
 • Aktivno angažovanje svih zaposlenih;
 • Neprekidno preispitivanje i usklađivanje ciljeva organizacije sa zahtevima i očekivanjima tržišta;
 • Neprekidno stručno usavršavanje i obrazovanje zaposlenih;
 • Zaštita i unapređenje radne sredine i briga za bezbednost i zdravlje na radu;
 • Stalno praćenje i unapređenje integrisanog sistema menadžmenta;
 • Podizanje i širenje svesti o značaju zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja zaposlenih;
 • Primena procesnog pristupa i razmišljanja zasnovanog na riziku;
 • Smanjenje ukupnog otpada, kao i uklanjanje otpada koji ne može biti prerađen na način koji ne ugrožava životnu sredinu;
 • Unapređenje organizacije rada u cilju racionalnog korišćenja repromaterijala, energije i vode, smanjenje emisija u vazduh i sprečavanje zagađenja vode i zemljišta;
 • Dosledno poštovanje zakona, propisa, kodeksa, standarda iz oblasti zaštite životne sredine, bezbednosti i zdravlja na radu, delatnosti privrednog društva, kao i ugovorenih obaveza.