Stručno udruženje za distribuciju prirodnog gasa

+381 (0) 21 480 20 93

+381 (0) 63 565 807

office@sudpg.rs

Članice udruženja

JKP 7. OKTOBAR

Novi Kneževac

 

O nama

TIPEX AS Javno komunalno preduzeće “7. Oktobar” iz Novog Kneževca osnovano je 01. aprila 1979. godine od strane Skupštine opštine Novi Kneževac, Mesnih zajednica i SIZ-a za stambene, komunalne i urbanističke poslove kao: Komunalna radna organizacija “7. Oktobar” sa sedištem u Novom Kneževcu, ulica Stevice Jovanovića broj 49. U skladu sa Zakonom o preduzećima izvršeno je odgovarajuće usaglašavanje sa odredbama istog, te je Komunalna radna organizacija, Odlukom Skupštine opštine Novi Kneževac i donošenjem novog Statuta, dana 02. jula 1998. godine, organizovana kao Javno komunalno preduzeće “7. Oktobar” Novi Kneževac i kao takva upisana kod Trgovinskog Suda Zrenjanin u registarski uložak br. 1-833. Zakonom o Agenciji za privredne registre, dana 01. jula 2005. godine izvršeno je prevođenje privrednog subjekta u Registar privrednih subjekata, gde je preduzeće upisano pod brojem BD. 46617/2005 kao Javno komunalno preduzeće “7.OKTOBAR” Novi kneževac, sa sedištem u Novom Kneževcu, ulica Karađorđeva broj 49 sa matičnim brojem: 08128260 i brojem PIB-a: 101460125. U skladu sa Zakonom o javnim preduzećima (“Sl. Glasnik Republike Srbije” br. 119/2012) i Osnivačkim aktom Skupštine opštine Novi Kneževac, Upravni odbor preduzeća u funkciji Nadzornog odbora, dana 25. marta 2013. godine usvojio je novi Statut preduzeća usaglašen sa odredbama istog, na koji je, svojim Rešenjem broj: I-020-102 od 01. juna 2013. godine, Skupština opštine Novi Kneževac dala saglasnost. Javno komunalno preduzeće “7. Oktobar” osnovano je i posluje radi: 1. Obezbeđenja trajnog obavljanja delatnosti od opšteg interesa i urednog zadovoljavanja potreba korisnika proizvoda i usluga iz okvira delatnosti koje su im poverene; 2. Razvoja i unapređenja obavljanja delatnosti od opšteg interesa; 3. Obezbeđivanja tehničko – tehnološkog i ekonomskog razvoja. U cilju obezbeđivanja javnosti o radu, preduzeće će putem svog web sajta redovno izveštavati javnost o programu rada preduzeća i realizaciji istog, kao i o drugim bitnim činjenicama koje mogu biti interesantne za korisnike naših usluga.